Vrijwillige gewestelijke akkoorden

In 2003 hebben de bedrijven van de Belgische papiersector zich proactief op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering verbonden om de uitstoot van hun broeikasgassen te verminderen in het kader van vrijwillige gewestelijke akkoorden. Deze verbintenissen betekenen een concrete bijdrage van de papiersector aan de doelstellingen van België in het kader van het protocol van Kyoto.

Als pionier op het gebied van sectorovereenkomsten heeft de Waalse papiersector zich ertoe verbonden om zijn index voor broeikasgassen met 35% te verminderen tussen 2000 en 2012, wat de meest ambitieuze industriële verbintenis is in het Waals Gewest. Deze sectorale verbintenis betekent concreet dat men een honderdtal « energieprojecten » opgezet heeft, een investering voor een totaal van bijna 100 miljoen euro. Dit komt overeen met het indicatief inspanningsniveau, vastgesteld door de Waalse Regering in het kader van die akkoorden, namelijk de realisatie van alle projecten die een terugverdientijd hebben van minder dan of gelijk aan 4 jaar.

Tussen 2000 en 2010 zijn er om en bij de 120 projecten in de Waalse papierindustrie uitgevoerd voor een totale investeringswaarde van meer dan 120 miljoen euro. Dit is een aanzienlijk bedrag, gezien de relatief kleine omvang van de Waalse papierindustrie en de moeilijke conjunctuur waarmee zij sinds enkele jaren wordt geconfronteerd. Als gevolg van deze investeringen, is haar broeikasgasindex verbeterd met 38,4% tussen 2000 en 2010, meer dan de sectorale doelstellingen in de overeenkomst voor 2012. Deze efficiëntieverbetering komt overeen met een vermeden uitstoot van 215.000 ton CO2.