Biocoal als brandstof voor WKK-centrale van Oudegem Papier

Na langdurig onderzoek omtrent de eigenschappen en inzetbaarheid van biocoal op basis van torrefactie van houtachtige biomassa (vergelijkbaar met het roostprocédé voor koffie) wordt sedert mei 2011 met succes deze nieuwe groene brandstof ingezet in de warmtekrachtinstallatie van Oudegem Papier via poederkoolbranders. De biocoal is enigszins te vergelijken met houtskool zoals deze gebruikt wordt voor de barbecue maar dan in fijngemalen vorm.

Deze revolutionaire torrefactietechnologie biedt het voordeel dat de biomassa (met lage verbrandingswarmte) kan omgevormd worden tot een brandstof die perfect inzetbaar is zoals klassieke poederkool op basis van steenkool of bruinkool (met eenzelfde verbrandingswarmte). Naast logistieke voordelen, wordt de energie-inhoud van de grondstof (behalve zuivere biomassa, zou dit ook biomassa-afval of zelfs voorbehandeld huisvuil kunnen zijn) dus ook efficiënter aangewend zoals in de WKK te Oudegem. De productiecapaciteit bij de fabrikant is momenteel nog beperkt en omwille van de rendabiliteit (biomassa wordt schaars en dus duur) wordt naar alternatieve grondstoffen uitgekeken zoals SRF.

De toepassing van deze technologie (en daarmee ook de toekomst ervan) op basis van SRF (secondary refuse fuel), een monostroom bekomen uit huisvuil (60% biomassa) wordt echter bedreigd door vergunningstechnische moeilijkheden. Dit staat dan ook in schril contrast met de Vlaamse beleidsopties inzake energetische valorisatie van afvalstromen en innovatie.


© CEPI