Verscheidene papierprocédés hebben hun eigen specifieke emissies

- Kraft-pulp: naast de emissies door kalkovens en schorsgestookte ketels, is de terugwinninginstallatie de belangrijkste bron van specifieke emissie in de atmosfeer door het kraft-procédé. Deze installatie genereert een uitstoot van NOx en van stofdeeltjes, maar vooral van SOx. Deze emissies kunnen beperkt worden, hetzij door reductietechnieken « end of pipe », hetzij door concentratie van de “black liquor” (van 65% naar 75%). Door het gebruik van geconcentreerde “black liquor” kan men inderdaad hogere temperaturen bekomen in de ketel en betere verbrandingsomstandigheden. Via deze in België gebruikte techniek kan men de uitstoot van SOx doen dalen tot een niveau tussen 0.1 en 0.5 kg/ton pulp.
Trouwens, het kraft-procédé genereert organo-zwavelverbindingen (waaronder mercaptaan), die zonder gevaar zijn bij de voorkomende concentraties, die ver onder de giftigheiddrempel liggen, maar die wel onaangenaam zijn door hun typische koolgeur. Deze emissies zijn zeer moeilijk te beheersen omdat de betreffende stoffen zeer vluchtig en zelfs bij zeer kleine concentraties, door de mens waargenomen worden. De nu meest gebruikte techniek bestaat erin om het geconcentreerde reukgas op te vangen en te verbranden in regeneratieketels.

- Mechanische pulp (CTMP): tijdens het impregneren met stoom van de haksels en tijdens de recuperatie van stoom bij het malen, worden vluchtige organische verbindingen, afkomstig van het hout (azijnzuur, mierenzuur, ethanol, terpenen, …) meegenomen door het water en de stoom. Het emissieniveau van deze vluchtige organische verbindingen van natuurlijke oorsprong, hangt af van de gebruikte boomsoort, van de versheid en van de kenmerken van de installaties. De energie van de stoom wordt teruggewonnen door een warmtewisselaar en de vluchtige organische verbindingen in het condensaat worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van afvalwater. De emissies van het procédé worden dus sterk gereduceerd en zijn weinig representatief in absolute termen.

- Gerecycleerde pulp : zoals hierboven aangehaald, worden de recyclageresidu’s steeds meer voor energiedoeleinden ter plaatse benut om warmte en elektriciteit te produceren door warmtekrachtkoppeling. Deze energie benutten veroorzaakt atmosferische emissies, typisch voor de verbranding van dit soort afval. Om te kunnen voldoen aan de strenge normen die terzake van kracht zijn, worden specifieke reductietechnieken gebruikt.

- Papier: het productieproces van papier genereert geen atmosferische emissies van betekenis.