Hernieuwbare energie in de papiersector

De belangrijkste hernieuwbare brandstoffen (biomassa) die in de papiersector gebruikt worden zijn:

  • in de productiecyclus kraftpulp wordt de restvloeistof van het koken, de “black liquor”, die de aan het hout onttrokken lignine bevat, verbrand in een terugwinninginstallatie. Deze verbranding genereert niet alleen de reagentia die noodzakelijk zijn voor de Kraftcyclus maar maakt het ook mogelijk om stoom en elektriciteit in warmtekrachtkoppeling te produceren. Andere bijproducten van hout (schors, …) worden eveneens ter plaatse gebruikt voor energie.
  • De residu’s van de productie van gerecycleerde pulp (residu’s van recyclage, slib van ontinkting en eventueel slib van zuiveringsstations) worden meer en meer ter plaatse gebruikt voor de productie van zowel warmte als elektriciteit. Die residu’s bevatten gedeeltelijk biomassa in de vorm van houtvezels en gedeeltelijk diverse afvalstoffen die oorspronkelijk aanwezig waren in het oud papier.
  • De anaërobe verwerking in de sector van sommige soorten effluenten met een hoog organisch gehalte (vooral afkomstig uit de productieprocessen van mechanische en gerecycleerde pulp), produceert methaan. Dit biogas wordt gerecupereerd en voor energie gebruikt bij de productie van stoom en/of elektriciteit.

    Die hernieuwbare brandstoffen dekken bijna een derde van de energiebehoeften van de sector.