www.cobelpa.be Cobelpa OPDRACHT EN ACTIVITEITEN


COBELPA : The sense of services

Cobelpa, de vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton werd in 1940 opgericht en heeft als opdracht de algemene belangen van de sector in de ruime zin van het woord te behartigen, de economische expansie van de sector te bevorderen en haar leden een kwalitatief hoogwaardige service te bieden.
Cobelpa vervult hierbij de rol van woordvoerder van de sector bij de diverse federale en gewestelijke overheden van ons land, bij de vakbonden van de sector en bij de gewestelijke, federale en internationale werkgeversverenigingen.
Cobelpa heeft eveneens als opdracht het imago van de papierindustrie in ons land te verbeteren via informatie- en sensibiliseringscampagnes met een toekomstgerichte en proactieve visie.

Cobelpa heeft ten slotte een strategie ten uitvoer gebracht van geïndividualiseerde diensten aan haar leden, zowel op sociaal, leefmilieu- en energiegebied.
De taken van Cobelpa zijn divers en omvatten een ruime waaier aan bevoegdheden. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken stelt de beroepsvereniging periodiek een business plan op, waarin de prioriteiten en de te bereiken doelstellingen op korte, middellange en lange termijn worden gedefinieerd.
Cobelpa beperkt zich niet enkel tot het opvolgen van de wetgeving betreffende de materies die de bedrijven van de sector aanbelangen; maar neemt zelf ook het initiatief en geeft zo blijk van een proactieve houding. Om haar missie naar behoren te kunnen vervullen, heeft Cobelpa strategische partnerschapen met de verschillende patronale verenigingen in ons land aangegaan.

GERICHTE ACTIVITEITEN
Economische barometer van de Belgische papierindustrie.
De voornaamste rol van de federatie op economisch vlak is de publicatie van de sectorale statistieken. Deze statistieken zijn bedoeld om de overheid de nodige informatie te verschaffen over de conjuncturele en structurele evolutie van de Belgische papiersector.
De statistieken omvatten: de productie van papierdeeg, papier en karton, de berekening van het schijnbare verbruik en de cijfers over in- en uitvoerstromen.
Cobelpa publiceert bovendien ook cijfers over het grondstoffenverbruik (hout, oud papier, verschillende strijkproducten) van de sector.
De statistieken worden aan verschillende instanties, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Nationale Bank, het VBO, de UWE, VOKA en CEPI, overgemaakt. Ook de verschillende internationale groeperingen, zoals CEPI CONTAINERBOARD, UTIPULP en het FAO, ontvangen een exemplaar van de sectorale statistieken van de papierindustrie.
Cobelpa speelt een primordiale rol op economisch vlak, in het bijzonder wat betreft de versterking van het imago van de sector naar buiten toe.

LEEFMILIEU: een proactieve en duidelijke troef
Het belang van milieuaangelegenheden neemt nog steeds toe en bekleedt een zeer belangrijke plaats in de werkzaamheden van Cobelpa en haar leden. Op de verschillende milieugerelateerde terreinen, zoals exploitatievergunningen, sectorale normen, milieubelastingen, waterzuivering, valorisatie van papierslib, luchtemissies, recyclage van oud papier, speelt Cobelpa een leidinggevende rol.
Het opvolgen van de wetgeving, vooral een regionale bevoegdheid, is zeker een van de opdrachten van de beroepsvereniging.
Cobelpa beperkt zich niet enkel tot de opvolging, maar anticipeert vaak ook op de wetgeving. De drie prioriteiten van de Federatie zijn: een visie voor de toekomst ontwikkelen, samen met de bedrijven een voluntaristisch actieplan definiëren en de bedrijven helpen bij het concretiseren van hun projecten. De complexiteit en het grote aantal kwesties in verband met het leefmilieu mobiliseert vandaag meer dan 60% van de middelen van de vereniging.
Om onze taken betreffende leefmilieu naar behoren uit te voeren is een hechte samenwerking met andere werkgeversverenigingen onontbeerlijk; Cobelpa is dan ook actief lid van diverse externe commissies en werkgroepen.
Om de twee jaar geeft Cobelpa onder andere milieuverslagen uit en wel specifiek over waterlozingen, over afval en over energie.
Door de ondertekening van vrijwillige sectorovereenkomsten met de regionale overheden heeft Cobelpa wat betreft energie een voortrekkersrol gespeeld.
Ook wat betreft hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling heeft Cobelpa het initiatief genomen door te zorgen voor profilering en ondersteuning van de troeven waarover onze industrie beschikt.
Cobelpa is vast van plan in de komende jaren haar inspanningen betreffende energie op dezelfde wijze verder te zetten en zo de toekomstige ontwikkeling van haar leden te waarborgen.

HOUT: hernieuwbare grondstof bij uitstek
Hout is de basisgrondstof voor het vervaardigen van papierpulp.
De twee pulpproducenten die ons land telt verbruiken jaarlijks 3.000.000 stères hout.
Cobelpa volgt van zeer nabij de economische ontwikkeling en de activiteiten van de houtketen. Cobelpa is ook direct of indirect betrokken bij de werkzaamheden van diverse commissies en/of werkgroepen, zoals het “Conseil économique et social de la région wallonne” (Consultatieve commissie van de houtketen) en het “Office économique wallon du bois” (Waals economisch bureau voor hout). Op verzoek van de betrokken leden van Cobelpa worden ook specifieke acties ondernomen zoals ontmoetingen met politici en contacten met andere sectoren van de houtketen (spaanplatenindustrie, zagerijen, bosuitbaters, boseigenaars, enz...).
Een van de grote uitdagingen van de sector is het risico op toenemend gebruik van houtpulp voor energieproductie. Cobelpa geeft een hoge prioriteit aan dit dossier.

OUD PAPIER: een waardevolle, lokale bron
In ons land neemt het recycleren van oud papier gestaag toe. Vandaag de dag wordt er in België meer dan 1 miljoen ton oud papier gerecycleerd. Cobelpa bevordert de inzameling, sortering en recyclage van oud papier en steunt de bedrijven in dossiers zoals heffingen op recyclageresidus, alternatieve valorisatie van recyclageresidus, verbetering van de kwaliteit van oud papier, zorgen voor de garantie dat er prioriteit gegeven zal worden aan de valorisatie van oud papier als grondstof versus verbranding.

DE SOCIALE BETREKKINGEN: een van de pijlers van duurzame ontwikkeling
Cobelpa is wat betreft sociale betrekkingen de spreekbuis van de sector in de federale (VBO) en regionale patronale organisaties (VOKA en UWE), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bij de Federale Overheidsdiensten.
De sociaal-economische belangen van onze werkgevers, individueel of collectief, worden in de twee paritaire comités behartigd: in het PC 129 voor de arbeiders en het PC 221 voor de bedienden, evenals in het verzoeningsbureau van de paritaire comités. Via de twee fondsen voor bestaanszekerheid wordt specifieke steun geboden aan de sociale partners van de sector.
Op Europees vlak worden de belangen van de sector verdedigd via actieve deelname aan de werkzaamheden van CEPI (Confederation of European Paper Industries).
Het versterken van de concurrentiepositie van onze bedrijven veronderstelt het verminderen van de loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden: dus centraal staan hier: het pleiten voor een vermindering van de kosten op arbeid - vooral wat ploegenarbeid en overuren betreft - en het afsluiten van competitieve sectorakkoorden rond de koopkrachtevolutie en aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.
Sociale verantwoordelijkheid impliceert o.m. talent management en het voorzien van continue bijscholing en vorming. Opleiding en bijscholing zijn daarom ook een belangrijke prioriteit bij de sector. De sectorinspanningen worden jaarlijks beoordeeld en geëvalueerd door de beheercomités van de 2 Fondsen voor bestaanszekerheid.

VEILIGHEID EN WELZIJN OP HET WERK: de kern van de industriële prioriteiten
Preventiebeleid vormt de kern van het veiligheidsbeleid van de sector. Het uitwisselen van ‘best practices’ en ‘safety alerts’, zowel op sectoraal als op Europees vlak, is van essentieel belang, evenals informatie, sensibilisering, opleiding en bijscholing. De motivatie van de werknemers moet ook voortdurend worden gestimuleerd. De sectorprestaties op gebied van veiligheid worden jaarlijks gepubliceerd.

COMMUNICATIE op maat
Het imago van de sector is een krachtige hefboom bij communicatie.
Met dit doel voor ogen heeft Cobelpa een tweeledige communicatiestrategie ontwikkeld, voornamelijk gericht op het milieu.
Cobelpa publiceert regelmatig een brochure waarin de vooruitgang in de sector op gebied van milieubescherming wordt gepresenteerd. Er worden ook persberichten gepubliceerd waarin de inspanningen en resultaten van de milieuprestaties van de sector worden toegelicht.
Cobelpa neemt ook deel aan de activiteiten van Paper Chain Forum, een waarachtig communicatieplatform van de papierketen, dat meer dan tien branchefederaties groepeert en dat tot doel heeft te communiceren over de relatie tussen de papierketen, haar producten en het leefmilieu. Deze communicatie-activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen.
Cobelpa zorgt natuurlijk voor regelmatig contact met de publieke pers (kranten, tijdschriften, televisie) de gespecialiseerde pers (PPI, Eco-tips, Grafisch Nieuws)

EEN EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE STRUCTUUR

Cobelpa heeft sinds 1996 het statuut van VZW.
De vereniging wordt op federaal vlak beheerd door de Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene vergadering
Om de besluitvormingsautonomie voor regionale zaken te garanderen, heeft de vereniging bovendien een Algemene vergadering en een Raad van bestuur voor zowel het Vlaamse als het Waalse gewest.
Deze twee structuren, Cobelpa Vlaanderen et Cobelpa Wallonië zijn gevestigd in hetzelfde kantoor als de Federale vereniging.
Op operationeel niveau heeft Cobelpa een breed netwerk van specialisten en deskundigen ontwikkeld die afkomstig zijn uit de deelnemende fabrieken.
Deze deskundigen zijn, al naargelang hun vaardigheden, gegroepeerd in commissies. Momenteel zijn er acht commissies actief in de federatie:
• De "Sociale" commissie die alle personeelsmanagers groepeert.
• De commissie "Energie – changements climatiques" waarin die personen zetelen die belast zijn met energiebeheer van de in het Waalse gewest gevestigde bedrijven
• De commissie "Energie – klimaatsverandering " die de specialisten energiebeheer het Vlaamse gewest groepeert.
• De commissie "Environnement" samengesteld uit de verantwoordelijken voor Milieubeheer uit de Waalse fabrieken.
• De commissie "Leefmilieu" samengesteld uit de verantwoordelijken voor milieubeheer uit de Vlaamse fabrieken.
• De commissie "Veiligheid & Welzijn op het werk" waarin de "Security managers van de bedrijven zetelen.
• De commissie "Bosbeheer" die de verantwoordelijken voor aankoop van hout groepeert.
• De commissie "Oud papier" samengesteld uit de verantwoordelijken voor de aankoop van oud papier.

Het personeel van Cobelpa zorgt voor de voorbereiding, het secretariaatswerk, de opvolging van en het toezicht op het werk van elke commissie.